Årshjul

Karamellens Årshjul

Lpfö18 Mål som är övergripande i alla ämnen i årshjulet:
2.2 Omsorg, Utveckling och Lärande: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att Utveckla – motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, Utveckla – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, Utveckla – förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
2.3 Barns Delaktighet och Inflytande: Utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
2.4 Förskola och hem: Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärdering av utbildningen.