Hållbar utveckling

Miljö och hälsa

Om vi ger barnen förståelse för hur viktigt det är att källsortera kan det ge en medvetenhet om att vi ska vara rädda om jordens resurser genom att vi tar tillvara på material som kan återanvändas.

Vi förmedlar en positiv inställning till utevistelse. Vi uppmuntrar till rörelse. Vi pedagoger är engagerade i barnens lekar och har roligt tillsammans.

Vi arbetar aktivt med jämställdhet. Vi skapar lika möjligheter för alla barn oavsett kön och kultur.

Vi arbetar med allemansrätten på barnens nivå. Vi utforskar vår närmiljö och är rädda om allt levande.

Barnkonventionen är en stor del av barnens utbildning. Vi lär barnen respektera varandra, lösa konflikter och ta hänsyn. Vi arbetar intensivt med ”Allas lika värde.”

För oss är barnens delaktighet och inflytande viktigt. Vi lyssnar på barnen och uppmuntrar till egna initiativ. Samt hjälper barnen att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.